SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU:

Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb jsou:
Cestovní Kancelář ALPIN – TOUR s. r. o. (dále jen CK), která zajišťuje zákazníkům:
– standardní činnost, tj. zájezdy uvedené v katalogu CK ALPIN -TOUR s předem vyhlášeným programem
– fakultativní činnost, tj. zájezdy, služby a programy na objednávku
a zákazníci (účastníci zájezdu) tj. fyzické a právnické osoby, jež mají způsobilost k právním úkonům

2. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

Účastníky zájezdu mohou být:
– všechny fyzické osoby bez omezení
– osoby mladší 15 let pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let

3. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva. Při přihlašování na zájezd obdrží zákazník smlouvu, kterou vyplněnou a podepsanou odevzdá nebo zašle do CK. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami CK, uznává je a souhlasí s nimi. Zároveň s vyplněnou smlouvou je zákazník povinen zaplatit zálohu ceny zájezdu.

4. CENA ZÁJEZDU

Ceny zájezdů jsou cenami dohodou sjednanými mezi CK a zákazníkem a jsou vždy uvedeny ve smlouvě. CK má právo na jednostrannou úpravu ceny zájezdu před odesláním závazných informací na zájezd:
v případě změny kurzů valut o více než 5%, změny cen dálničních poplatků nebo pohonných hmot o více než 10% vzhledem k termínu kalkulace cen zájezdů.
CK bude o těchto změnách neprodleně písemně informovat účastníky.
Pokud se zvýší cena zájezdu o více než 10%, má účastník právo odstoupit od smlouvy a je mu vrácena plná cena zájezdu.
Případné slevy (tzv. slevy „LAST MOMENT“), vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na tuto slevu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit a náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez zaplacení plné ceny zájezdu v termínu uvedeném v cestovní smlouvě zákazník nemá nárok účastnit se zájezdu.
PO podepsání smlouvy zákazník uhradí zálohu nebo plnou cenu zájezdu hotově v kancelářích CK nebo bankovním převodem na číslo účtu, které je uvedeno na smlouvě nebo potvrzovacím dopise:
variabilní symbol: číslo zájezdu
specifický symbol: jméno, datum narození nebo číslo smlouvy
Smlouva je platná po podpisu oběma stranami.
Zákazník je povinen uhradit stanovenou zálohu ceny zájezdu po potvrzení smlouvy (není-li domluveno jinak).
Doplatek ceny zájezdu je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem (není-li domluveno jinak).
V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Termínem zaplacení se rozumí datum, kdy je hotově složena nebo připsána na účet plná cena zájezdu. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky) hradí zákazník.

6. ZMĚNA PROGRAMU SLUŽEB

CK je oprávněna provést účelové programové změny a tyto změny neprodleně písemně oznámit zákazníkovi.
Je-li CK před zahájením zájezdu z objektivních důvodů nucena změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnami souhlasí nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy do 5 dnů od písemného doručení změn, má se za to, že se změnami souhlasí.
CK si vyhrazuje právo na následující změny: datum a hodina příjezdu a odjezdu, změna trasy a věcného a časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů a z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická situace, stávky, dopravní problémy, přírodní katastrofy, neštěstí a další), které CK nemůže ovlivnit. CK v těchto případech nepřebírá odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA – STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy a stornovat zájezd. Je-li toho důvodem porušení povinnosti CK stanovené smlouvou, je CK povinna vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něho na zájezd obdržela.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit stornovací poplatky dle následujících podmínek: stornování zájezdu provede zákazník písemně doporučeným dopisem, e-mailem nebo osobně. Při stornu je rozhodující datum doručení nebo předání. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu.

Stornovací podmínky a poplatky:

20 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu

50 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti méně než 90 kalendářních dnů před stanoveným odjezdem

70 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti méně než 60 kalendářních dnů před stanoveným odjezdem

90 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti méně než 40 kalendářních dnů před stanoveným odjezdem

100 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti méně než 20 kalendářních dnů před stanoveným odjezdem

Speciální stornovací podmínky a poplatky pro letecké zájezdy: U zájezdů s leteckou přepravou tyto stornovací podmínky neplatí a jsou stanoveny pro jednotlivé zájezdy s ohledem na termín zakoupení letenek, na který je účastník upozorněn:

80 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti po zakoupení letenek

100 % ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti méně než 40 kalendářních dnů před stanoveným odjezdem

8. REKLAMACE

Není-li zákazník spokojen s úrovní poskytovaných služeb, má právo žádat o sjednání nápravy formou písemné reklamace. Tuto reklamaci zákazník provede nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu.

9. POVINNOSTI CK

Poskytnutí všech služeb uvedených ve smlouvě a v písemných „Závazných informacích na zájezd“.

10. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

– zaplatit zálohu a doplatit plnou cenu zájezdu ve stanoveném termínu
– opatřit si platný cestovní doklad a případné další cestovní formality, které CK nezajišťuje
– dostavit se včas a s platným cestovním dokladem na místo odjezdu, řídit se písemnými pokyny CK a pokyny průvodce
– nahlásit případnou účast cizích státních příslušníků na zájezdu a doložit kopie jejich pasů

11. SLEVY

Klienti, kteří se účastní zájezdů opakovaně, mají nárok na věrnostní slevy. Systém slev je zveřejněn v katalogu CK a na internetu.
Klienti uvedou nárok na slevu písemně ve smlouvě – poznámky pro CK.
Zajistí-li zákazník větší skupinu, má nárok na smluvní skupinovou slevu.
U některých zájezdů jsou maximální výše slev uvedeny přímo u zájezdu.
U lyžařských zájezdů jsou uvedeny speciální slevy vždy na str. 1 tištěného katalogu – viz. systém slev lyžařských zájezdů.

12. POJIŠTĚNÍ KLIENTŮ

Ceny všech zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Cestovní pojištění léčebných výloh a dalších rizik si klienti zajišťují individuálně.

13. CESTOVNÍ DOKLADY

Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. V opačném případě postupuje CK stejně jako by zákazník zájezd stornoval, tedy dle bodu 7.

14. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

CK má právo zrušit zájezd při nedostatečném počtu účastníků nebo mimořádných okolnostech nejpozději 10 dní před zahájením zájezdu. V tomto případě je zákazníkovi vrácena plná cena zájezdu. V případě zrušení zájezdu ve lhůtě kratší než 10 dnů před jeho zahájením, uhradí CK zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu (toto penále pozbývá platnosti v případě zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci).

15. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. CK ALPIN – TOUR s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu, informace o vaší pozici v zaměstnání, regionální příslušnost a pípadné členství v profesních komorách.
Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci společnosti CK ALPIN – TOUR s.r.o. zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb.

Na žádost zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení.

 

16. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Zákazník, který během zájezdu poruší zákonné předpisy ČR nebo navštíveného státu, nerespektuje program zájezdu a hrubě porušuje pokyny průvodce, může být ze zájezdu vyloučen a ztrácí nárok na náhradu za nevyužité služby. Každý se účastní zájezdů na vlastní nebezpečí a za případné škody na zdraví či majetku nenese CK odpovědnost a odpovídá za svůj zdravotní stav.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, všeobecnými smluvními podmínkami, které najde na rubu smlouvy, na internetu nebo mu jsou předloženy v kanceláři CK. S těmito podmínkami souhlasí a to i jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých uzavírá smlouvu. Zákazník je odpovědný za správnost uvedených osobních údajů, souhlasí s použitím uvedených osobních údajů, dle zák.č.101/2000 Sb za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu a jsou k dispozici na internetu a v kancelářích CK.

Lost your password?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Address

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Phone

Email